FUJITSU - Burkina Faso
FUJITSU Ordinateurs, Ouagadougou
185 000 CFA